01 487 2241 info@adrijanaputovanja.hr

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
01 487 2241 info@adrijanaputovanja.hr

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Opći uvjeti putovanja

UGOVOR O PUTOVANJU I OPĆI UVJETI PUTOVANJA ADRIJANE ZNANJE j.d.o.o.,

TURISTIČKE AGENCIJE ADRIJANA 

 

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – Adrijana znanje j.d.o.o., turistička agencija Adrijana (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije  ili druge ovlaštene za prodaju  aranžmana) i PUTNIK te nakon što PUTNIK u  cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad AGENCIJA primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se neosporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u agenciji osobno, telefonom ili  internetom. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je AGENCIJI dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za neospornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat ćemo da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.
Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije na upit (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je AGENCIJA u mogućnosti osigurati dodatno) AGENCIJA naplaćuje troškove rezervacije u iznosu od 100 kuna, osim u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 21 dan kada se za troškove rezervacije na upit uplaćuje iznos cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora.
Tako zatraženu rezervaciju AGENCIJA se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko AGENCIJA u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije bit će u cijelosti vraćeni putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane AGENCIJE potvrđenu rezervaciju, troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana.
Za potvrdu rezervacija po Fortuna sistemu ili po Last minute ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane PUTNIKA po navedenim ponudama, AGENCIJA ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana.

CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u  programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.
AGENCIJA može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti AGENCIJI u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi AGENCIJI u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

Ukoliko se putuje autobusom, a PUTNIK traži sjedala u prvom redu autobusa, Agencija tu uslugu ima pravo naplatiti 50,00 HRK po osobi. Ukoliko PUTNIK traži sjedala u drugom redu autobusa, Agencija tu uslugu ima pravo naplatiti 30,00 HRK po osobi. Ukoliko PUTNIK traži sjedala u trećem redu autobusa, Agencija tu uslugu ima pravo naplatiti 10,00 HRK po osobi. Ostala se sjedala ne naplaćuju posebno.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u  programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane naših djelatnika, bilo od treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti agenciju, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. AGENCIJA ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja.
Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako Republike Hrvatske, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.
Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik agencije će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Svim putnicima koji nisu državljani Republike Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučujemo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Agencija može uputiti putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proizaći za samog putnika.
Nevažeće putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje AGENCIJU te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. AGENCIJA otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevažeće putne isprave.

PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili u agenciji, pri čemu AGENCIJA sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja ne može se uplatiti naknadno, već samo kod prijave za putovanje.
Osiguranje od otkaza putovanja vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza putovanja, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, AGENCIJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putovanja putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza putovanja posjeduje, a AGENCIJA se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja od otkaza putovanja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, AGENCIJA od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

Putovanja u zemlji i inozemstvu, skijanja, krstarenja, školski izleti:                             
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a  najmanje 100,00 HRK
29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Za jednodnevne izlete, Agencija ne vrši povrat novca.

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. AGENCIJA zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, AGENCIJA smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ako AGENCIJA prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti agencije prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, AGENCIJA se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je  ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema AGENCIJI s bilo koje pravne osnove koja bi proizlazila iz prvotnog ugovora.
Ako AGENCIJA nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, AGENCIJA može na svoj teret, a uz suglasnost PUTNIKA, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak PUTNIKA, AGENCIJA može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se PUTNIK odriče prava na potraživanja od AGENCIJE za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
Ako AGENCIJA nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako PUTNIK iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, AGENCIJA će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je PUTNIK s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora PUTNIKA. AGENCIJA će prigovor rješavati na način naveden u točki 10. ovog Ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.

AGENCIJA je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete PUTNIKU, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za AGENCIJU da ne sklopi ugovor. U tom slučaju, PUTNIK ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
AGENCIJA zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je AGENCIJA bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.
AGENCIJA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje AGENCIJA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
AGENCIJA ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju, može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. AGENCIJA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga, kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera, a na web stranici Agencije.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

PUTNIK ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. PUTNIK je dužan uložiti pismeni prigovor agenciji, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu PUTNIKA da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK – nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno. AGENCIJA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.
AGENCIJA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Ako je potrebno, radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, AGENCIJA može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti PUTNIKA podnositelja prigovora. AGENCIJA će rješavati samo one prigovore za koje PUTNIK dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje AGENCIJE došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, PUTNIK ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po Fortuna sistemu ili po Last minute ponudi, PUTNIK nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja.
Dok AGENCIJA ne donese rješenje, PUTNIK se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u  medije.

ZDRAVSTVENI PROPISI

PUTNIK je dužan obavijestiti AGENCIJU o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. PUTNIK je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam PUTNIK, a prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu PUTNIK upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage, PUTNIK ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, PUTNIK zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police osiguranja prtljage.

 

OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.. Zagreb, Slovenska ulica 24 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, AGENCIJA ima kod osiguravajućeg društva WIENER OSIGURANJA  d.d., sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. AGENCIJA se obvezuje da osobne podatke PUTNIKA neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno, ukoliko PUTNIK zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci PUTNIK čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. PUTNIK je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija AGENCIJE.

INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik usmeno dobije na prijavnom mjestu, ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg PUTNIK sklapa s AGENCIJOM, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje, a u organizaciji turističke agencije ADRIJANA. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), obavještavamo potrošače da
pisani prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti osobno, u poslovnim prostorijama, na adresi:

ADRIJANA ZNANJE j.d.o.o.
Međimurska 9
10000 Zagreb
Hrvatska

Poštom na adresu: Međimurska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, na
E – mail adresu: info@adrijanaputovanja.hr, odnosno na
Telefax, broj: 00385 1 487 2243.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) radnih dana od dana primitka prigovora.

Pošaljite nam mail
Pratite nas na Facebooku
Pratite nas na Facebooku
error: Sadržaj je zaštićen od kopiranja! Zahvaljujemo na razumijevanju!